Strādājam ar katru Klientu individuāli pēc iepriekšējā pieraksta arī brīvdienās.

Piedāvājam iznomāt un iegādāties tehniskos palīglīdzekļus tel.22068300

Riteņkrēsls

35  EUR mēnesī

Kruķi (2 gab.)

15  EUR mēnesī

Kruķi (2 gab.)

15 EUR mēnesī

Pārvietošanās galds

35 EUR mēnesī

Rollators

25 EUR mēnesī

Rollators Mego

35 EUR mēnesī

Staigāšanas rāmis

20 EUR mēnesī

Tualetes/dušas krēsls

35 EUR mēnesī

Rampa

25 EUR mēnesī

Infūziju statīvs

15 EUR mēnesī

Nomas pakalpojumu nosacījumi

Iznomātājs (SIA ''PC EVENTS'') un Nomnieks (Klients) vienojās par:

 1. Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā Iznomātāja īpašumā esošo iekārtu, turpmāk – Prece.
 2. Preces apraksts, nomas maksa un termiņš, līdz kādam Prece tiek nodota lietošanā, ir norādīti rēķinā – turpmāk Rēķins.
 3. Rēķins un Nomas vienošanās tiek atsūtīti uz Nomnieka norādīto epastu.
 4. Apmaksājot Rēķinu Nomnieks piekrīt vienošanās nosacījumiem.
 5. Minimālais Preces nomas dienu skaits ir 30 (trīsdesmit) dienas. Par nomas pakalpojumu tiek izrakstīts priekšapmaksas Rēķins.
 6. Priekšapmaksas Rēķina maksa netiek atgriezta, ja Prece ir atgriezta pirms nomas termiņa beigām.
 7. Par Preces atgriešanu Nomnieks paziņo Iznomātājam ne vēlāk par 5 (piecām) darba dienām pirms nomas termiņa beigām.
 8. Ja paziņojums par Preces atgriešanu netiks saņemts, uz Nomnieka epastu tiks atsūtīts Rēķins.
 9. Preces saņemšanas, atgriešanas, piegādes vietu un laiku puses saskaņo kopīgi vienojoties.
 10. Iznomātājs izsniedz Nomniekam Preci tīru un labā tehniskā stāvoklī, par ko pārliecinās Nomnieks Preces saņemšanās brīdī.
 11. Nomnieks apņemas maksāt nomas maksu saskaņā ar Iznomātāja izrakstītu Rēķinu.
 12. Nomnieks apņemas izturēties pret Preci saudzīgi, lietot to kārtīgi un saimnieciski. Atgriezt Preci tīru, nebojātu.
 13. Preces bojājumu, zādzības vai zuduma gadījumā Nomnieks nekavējoties paziņo par to Iznomātājam.
 14. Nomniekam ir aizliegts pašrocīgi remontēt, labot vai bojāt Preci.
 15. Nomnieks ir materiāli atbildīgs par Preci, tajā skaitā par nejaušu Preces bojājumu un/vai zaudēšanu.
 16. Ja Nomnieks neatgriež Preci noteiktājā termiņā, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājām Preces sākotnējo vētību.
 17. Preces piegāde uz Nomnieka norādīto adresi un atgriešana Iznomātājām ir papildus maksas pakalpojums.
 18. Preces piegādes un atgriešanās izmaksas tiek aprēķināti individuāli ar Nomnieku.
 19. Visi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no vienošanās, tiek risināti pārrunu ceļā.